A Bannon Apologia

Crisis magazine has this apologia here.