Liao Yiwu: Save the life of Pastor Wang Yi. He risks dying like Liu Xiaobo

AsiaNews has this story here.